การผลิตนํ้าดื่ม

ในปัจจุบัน ความตองการบริโภค นํ้าดื่ม บรรจุขวดจะเพิ่มขึ้น ตามจำนวนประชากรและรายได้ของครัวเรือน สงผลใหผูประกอบการรายใหมๆ ที่มองเห็นโอกาสทางการตลาด ได้เขาสู ธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวดเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะผูประกอบการรายเล็ก แต่แมในช่วงเวลาที่ผานมาอตสาหกรรมผลิต นํ้าดื่ม จะขยายตัวคอนขางสูง ทว่าธุรกิจนี้ไดประสบกับภาวะการแขงขันมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผูที่ตองการลงทุนในธุรกิจนี้ควรศึกษาขอมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

น้ำดื่ม
best drinking water

1.  คุณมีศักยภาพของผู้ประกอบการหรือไม่

  • มีความขยัน อดทนสม่ำเสมอธุรกิจ น้ำดื่ม มีการแขงขันกันสูง ผู้ประกอบการจึงต้องมีความขยัน อดทน และสม่ำเสมอในการหาตลาด
  • มีบุคลากรที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สร้างสัมพันธที่ดีและรักงานบริการ ธุรกิจน้ำดื่ม เปนสินคาที่มีคู่แข่งมากในแตละเขตดังนั้น ผูประกอบการจึงควรมีความใส่ใจในการบริการที่ดีเพื่อสรางความประทับใจใหกับลูกคา
  • มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม อยู่ไม่ไกลจากชุมชน และมีเส้นทางขนส่งสะดวก เพื่อประหยัดคาใชจายในการขนสง

 

2.  การติดตอกับหนวยงานราชการ ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มจะต้องติดต่อกับหนวยงานราชการ ดังนี้

1. หนวยงานทองที่ ในเรื่องการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและการชําระภาษีโรงเรือน
2. กรมโรงงาน หากสถานประกอบการเขาขายโรงงาน ดูไดจากจํานวนแรงมาของเครื่องจักร
3. กรมทรัพยากรธรณี ในกรณีที่ไมมีนํ้าประปา หรอน้ำประปาไม่เพียงพอ
4. กรมพัฒนาธุรกิจการคา เพอการจัดตั้งกิจการ
5. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสาธารณสุขจังหวัด เชน การขออนุญาตผลิตอาหาร และการขอเครื่องหมาย อย.
6. ภาษี เช่น ภาษีเงินได และภาษีมูลคาเพิ่ม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขไดกำหนดให้ธุรกิจนํ้าดื่มบรรจุขวด เป็นหนึ่งในสินค้าที่ตองกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาสินคาตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี หรือ จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice : GMP) ในการผลิตนํ้าดื่ม GMP มีผลบังคับใชกับผูประกอบการนํ้าดื่มรายใหมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2544 เปนตนไป สวนผูประกอบการรายเดิมมีเวลาปรับปรุงเพื่อให้ถูกตองตามมาตรา
ฐานเปนเวลา 2 ป หรือเริ่มบังคับใชวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 สำหรับสาระสําคัญของมาตรฐาน GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มี 11 ประเด็น สรุปไดดังนี้
1. สถานที่ผลิตและอาคารที่ผลิต จะตองตั้งอยูในพื้นที่สะอาด ไมมีการสะสมของสิ่งเหลือใช หรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมทั้งตองมีวิธีปองกันสิ่งปนเปอน ทั้งฝุนละออง เชื้อโรค แมลงและสัตวนําโรค สถานที่ผลิตจะตองถูกออกแบบกอสรางใหมีลักษณะง่ายต่อการทําความสะอาด นอกจากนี้ ตองแบ่งแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน เพอป้องกันการปนเปื้อน ประการสําคัญ ตองแยกพื้นที่สําหรับผลิตสินค้าออกจากบริเวณที่อยูอาศัยและหองนํ้าหองสวมอยางชัดเจน

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต จะตองมจำนวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ติดตั้งในตำแหนงที่เหมาะสม สามารถทําความสะอาดไดงาย และถูกล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ ทั้งกอนและหลังการผลิต

3. แหลงนํ้า แหล่งน้ำที่นำมาใช้ผลิตนํ้าดื่ม ตองหางจากแหลงโสโครกและสิ่งปฏิกูล โดยผูผลิตตองเก็บตัวอย่างไปตรวจวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และจุลินทรียอยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. การปรับคุณภาพนํ้า ผประกอบการต้องปรับคุณภาพของแหลงนํ้าตามขอ 3 เพื่อกําจัดสิ่งปนเปอน ใหอยู่ ในระดับที่กฎหมายกําหนด

5. ภาชนะบรรจุต้องทำจากวัสดุไมมีพิษ และไดรับการทำความสะอาดก่อนนํามาใช

6. สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ผูผลิตจะต้องทดสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาดและการฆาเชื้อ

7. การบรรจุ ด้วยเครื่องบรรจุที่มีประสิทธิภาพและสะอาด

8. การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ผู้ประกอบการต้องตรวจวิเคราะหนํ้าดื่ม ที่ผลิต ทั้งด้านจุลินทรีย เคมี ฟสิกส เปนประจํา

9. การสุขาภิบาล ผูผลิตต้องมี วีธิกีาจัดสัตวและแมลง รวมทั้งระบบกําจัดของเสียในโรงงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และไมกอใหเกิดการปนเปอนกับสินคาที่ผลิต

10. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานตองไมเปนโรคติดตอรายแรง รวมทั้งจะตองรักษาร่างกายใหสะอาดอยูเสมอ ในขณะที่ผู้ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หากเขามาในพื้นที่ผลิต ก็ต้องรักษาความสะอาดของร่างกายดวยเชนกัน

11. บันทึกและรายงานผู้ผลิตต้องบันทึก และรายงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะหนํ้า สภาพการทำงานของเครื่องกรอง หรือเครื่องฆาเชื้อโรค รวมทั้งคุณภาพของนํ้าดื่ม ทั้งด้านเคมี ฟสิกส และจุลชีววิทยา

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับ

water
water

สภาพอากาศของประเทศไทย สงผลใหความตองการ น้ำดื่ม เพื่อชวยดับกระหายคลายร้อน ธุรกิจผลิตนํ้าดื่มมีมูลคาตลาดสูงมาก และเชื่อว่าจะเป็นธุรกิจที่ตอบสนองผู้บริโภคในการบริโภคน้ำทั้งปัจจุบันต่อไปจนถึงในอนาคตครับ

Advertisement